بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

سوریه: پناهندگان عرب ایرانی در صورت بازگشت اجباری به ایران با آزار و اذیت روبرو خواهند شد

دیده بان حقوق بشر
۱۵ فروردین ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی