بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: معلمان بازداشت شده را آزاد کنید

دیده بان حقوق بشر
۲۴ فروردین ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی

آزادی انجمنها حق قانونی معلمان است.

سازمان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ای از دولت ایران قویا خواست که ازانجمن معلمان همدان و دیگر انجمن ها رفع توقیف کند و معلمانی که به دلیل فعالیت هایشان درانجمن دستگیر شده اند رانیز آزاد کند.

انجمن معلمان همدان یکی از ۳۴ انجمن حرفه ای محلی است که زیرپوشش حمایتی انجمن "شورای ملی معلمان" فعالیت می کند. طی دو ماه گذشته، انجمن های معلمان برای سازماندهی تجمعات مسالمت آمیز به منظور وادار کردن دولت به افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری در سطح کشور فعال بوده اند. درنتیجه این فعالیت ها، مقامات ایرانی انجمن معلمان همدان را توقیف، تجمعات یادشده را سرکوب ومعلمان در چندین شهر را دستگیر کرده اند.

سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشردراین زمینه گفت: "قدغن کردن فعالیت های انجمن معلمان همدان و بازداشت اعضای آن نشان دهنده نادیده انگاری آشکار و ننگین دولت از قوانین خود و تعهدات دولت نسبت به قوانین حقوق بشر بین المللی است."

تقریبا نزدیک به ساعت هشت شب هفتم آوریل ۲۰۰۷، ماموران امنیتی شهر همدان ۳۳ تن از معلمان را بعد از برگزاری جلسه هفتگی انجمن معلمان همدان دستگیر کردند. کمی پس از آن در همان شب، ماموران امنیتی به خانه دوازده نفر دیگر ازاعضای انجمن معلمان رفتند وآنها را درمحل سکونتشان دستگیر کردند. اعضای دستگیر شده شامل همه اعضای شورای مرکزی "انجمن معلمان همدان" است.

روزسه شنبه، سخنگوی قوه قضاییه، علی رضا جمشیدی، به مطبوعات ایران گفت که دولت ایران فعالیت های انجمن معلمان همدان را ممنوع کرده بود و معلمان درنتیجه ادامه فعالیت هایشان در این انجمن دستگیر شدند. او تایید کرد که سی نفر از معلمان آزاد شده اند و ۲۱ نفر از آنهایی که آزاد شده اند زیر ۲۴ ساعت بازداشت بوده اند. بر اساس اظهارات انجمن معلمان همدان، حداقل ۹ تن ازمعلمان همچنان در بازداشت به سرمی برند.

ماده ۲۶ قانون اساسی ایران حقوق شهروندی مبنی بر تشکیل انجمن های حرفه ای و تخصصی را تضمین می کند. ماده ۲۷ قانون اساسی ایران اظهار می دارد که تجمعات مسالمت آمیز می تواند به صورت آزاد برگزارشود.

به علاوه، ایران عضوی از کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است و به همین جهت ازنظر حقوقی بایستی از آزادی انجمن ها، آزادی بیان و آزادی تجمعات محافظت و از دستگیری های خودسرانه، مانند دستگیری هایی که به دلیل اعمال وانجام یکی از حقوق یاد شده بوده، خودداری کند.

درماه گذشته، معلمان، دربیشتر شهرهای ایران در تجمعات مسالمت آمیزی به منظور درخواست برابری در پرداخت حقوق و مزایا با دیگر کارکنان دولت شرکت داشته اند. درسوم ماه مارس، معلمان تجمع مسالمت آمیزی را در جلوی مجلس ایران دراعتراض به نادیده انگاری وضعیتشان توسط دولت آغاز کردند. این تجمعات درطی دو هفته پس از آن ادامه یافت. معلمان در دیگر شهرها همچون کرمانشان، زنجان، و اردبیل نیز همزمان تجمعاتی را برای نشان دادن همبستگی خود با معلمان مرکز برگزار کردند.

در روز چهاردهم مارس، پلیس شورش و ماموران امنیتی درمیان تجمع حضور پیدا کردند و صدها تن از هزاران معلمی که دراین تظاهرات حضور داشتند را در جلوی مجلس ایران دستگیر کردند. مقامات امنیتی پس از آن همه زندانیان را آزاد کردند. اگرچه، دولت به آزار و اذیت معلمانی که درانجمن های حرفه ای شان فعال هستند ادامه می دهد.

در نهم آوریل، ماموران امنیتی با در دست داشتن مجوز به جستجوی خانه های چندین تن ازمعلمان انجمن معلمان تهران پرداختند وچندین تن از آنها را به دادگاه احضار کردند.

براساس گزارش های مطبوعات ایرانی، کمیته انظباطی وزارت آموزش وپروش اعضای انجمن های محلی معلمان را برای پاسخ دادن به سوالاتی در مورد شرکت در تظاهرات یاد شده، احضار کرده است.

دراعتراض به آزار و اذیت فعالان انجمن های معلمان در سراسر ایران، انجمن شورای ملی معلمان از معلمان برای انجام تجمع دردوم می ماه، مصادف با روز معلم، دعوت به عمل آورده است. هدف این تجمع درخواست معلمان برای استعفای وزیر آموزش و پرورش و درخواست برای عذرخواهی رسمی دولت به دلیل رفتاری که با معلمان داشته می باشد.

ویتسون درهمین زمینه گفت: "دولت باید ورا معلمانی که در همدان دستگیر شدند را آزاد کند و بی قانونی و پیکار خودسرانه خود علیه انجمن های معلمان، اعضای آنها و فعالیت های مسالمت آمیز آنها متوقف کند."