بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: به آزار و اذیت افراد دو ملیتی خاتمه دهید

دیده بان حقوق بشر
۹ خرداد ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی