بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: از اخراج دسته جمعی افغانها جلوگیری کنید

دیده بان حقوق بشر
۲۷ خرداد ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی