بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: از اجرای حکم سنگسار روز ۳۱ خرداد جلوگیری کنید

دیده بان حقوق بشر
۲۹ خرداد ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی