بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

به گفته سازمان ملل از سال ۲۰۰۵ تا کنون ۵ کشور مسئول تمام اعدامهای نوجوانان هستند 

دیده بان حقوق بشر
۲۱ شهریور ۱۳۸۷
اطلاعیه مطبوعاتی