بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

احمدی نژاد مسئول بحران حقوق بشر در ایران است

دیده بان حقوق بشر
۲۷ شهریور ۱۳۸۷
اطلاعیه مطبوعاتی