بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

نگذارید هیچ کشوری کنفرانس علیه نژاد پرستی سازمان ملل را از مسیرش خارج کند

دیده بان حقوق بشر
۲۷ فروردین ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی