بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

کنفرانس علیه نژاد پرستی سازمان ملل متحد: با عزم راسخ تعصب را شکست دهید

دیده بان حقوق بشر
۳۱ فروردین ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی