بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

دولتها باید اعلامیه علیه نژادپرستی را امضا کنند

دیده بان حقوق بشر
۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی