بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: چهار خبرنگار جایزه هلمن همت را دریافت کردند

دیده بان حقوق بشر
۱۸ آبان ۱۳۸۸
گزارش