بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نقض حقوق بشر در ایران ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد

عفو بین الملل
۲۱ بهمن ۱۳۸۷
گزارش