ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد نگرانی از اجرای حکم اعدام / سنگسار

سازمان عفو بین الملل
۲۵ بهمن ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری