بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: زندانی وجدانی: علی نجاتی

عفو بین الملل
۲۰ اسفند ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری