بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی از شکنجه / بدرفتاری / زندانی وجدانی

عفو بین الملل
۲۱ اسفند ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری