ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: زندانی عقیدتی احتمالی: رکسانا صابری

عفو بین الملل
۲۶ اسفند ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری