بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: مرگ در دوران بازداشت نشانه بی توجهی کامل مقامات زندان نسبت به حق زندگی است

عفو بین الملل
۳۰ اسفند ۱۳۸۷
اطلاعیه مطبوعاتی