ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

رکسانا صابری در ایران از زندان آزاد شد

عفو بین الملل
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
گزارش