بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد بازداشت خودسرانه/نگرانی در مورد امنیت/احتمال وجود زندانی وجدانی/شکنجه و بدرفتاری/آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی

عفو بین الملل
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری