ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: انتخابات در میان سرکوب و ناآرامی

عفو بین الملل
۱۹ خرداد ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی