بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مقامات ایران باید در مورد مرگ پزشک بازداشتگاه تحقیق کنند

عفو بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۸۸
گزارش