بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

درخواست پلیس برای قطع عضو بیشتر قدمی به عقب است

عفو بین الملل
۲۰ آبان ۱۳۸۸
بیانیه