بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مقامات ایران باید مانع اعدام مرد کُرد شوند

عفو بین الملل
۲۲ آبان ۱۳۸۸
گزارش