بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر: تخفیف مجازات سنگسار

عفو بین الملل
۲۲ آبان ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری