بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید به حق اعتراض مسالمت آمیز احترام بگذارد

عفو بین الملل
۲ تیر ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری