بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مراسم سوگند رییس جمهور فرصتی برای پایان دادن به سرکوب شدید

عفو بین الملل
۱۳ مرداد ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی