بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اجرای حکم اعدام مرد کُرد در روز ۲۰ آبان ۱۳۸۸

عفو بین الملل
۱۸ آبان ۱۳۸۸
گزارش