بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اجرای حکم اعدام مجددا به تعویق افتاد: محمد رضا حدادی

عفو بین الملل
۲۳ مرداد ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری