ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

شاهد قتل ندا آقا سلطان در زندان تهران در خطر شکنجه است

عفو بین الملل
۱۳ شهریور ۱۳۸۸
گزارش