ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: حکم اعدام تظاهرکننده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد

عفو بین الملل
۱۷ مهر ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی