بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات تکمیلی تعویق اجرای حکم اعدام زن ایرانی

عفو بین الملل
۲۱ مهر ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری