بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق در ملاء عام در شهر انار: یک نوجوان ۱۷ ساله به همراه جوان دیگری به جرم دزدی پسته شلاق خوردند

روزنامه اعتماد ملی
۱۲ مرداد ۱۳۸۷
مقاله از روزنامه

"یكی از دو متهمی كه در شهر انار كرمان در ملا‌ءعام شلا‌ق خورد نوجوانی ۱۷ ساله بود كه به اتهام خرید پسته‌های مسروقه بازداشت شده بود. اجرای حكم شلا‌ق دو متهم جوان در حالی اجرا شد كه با اعتراض مردم به شدت ضربات و فریادهای مادر یكی از متهمان اجرای حكم نیمه‌كاره ماند.

با دستگیری متهمان در هفتم مردادماه ١٣٨٧، روز هشتم و دهم مردادماه و در كمتر از چهار روز دو دادگاه تشكیل شد و در آنها، سیروس خنجرپور، دادرس دادگاه عمومی شهر انار آرمان (ایمان) و رضا را به ۷۰ ضربه شلا‌ق در ملا‌ءعام و ۹ سال حبس محكوم كرد.

بلا‌فاصله پس از صدور این حكم، در حالی كه متهمان حتی از حكم اطلا‌عی نداشتند جمعه یازدهم مردادماه و پیش از غروب آفتاب، حكم شلا‌ق با حضور ۵۰۰ نفر از مردم در پارك معلم شهر انار به اجرا درآمد. در ابتدای مراسم اجرای حكم ابتدا رضا شلا‌ق خورد كه در میانه اجرای حكم به دلیل شدت ضربات شلا‌ق مردم به مسوولا‌ن اجرای حكم اعتراض كردند كه محمد جعفری رئیس دادگاه عمومی شهر انار به مجری حكم دستور داد كه آرام‌تر شلا‌ق بزند.

پس از پایان ۷۰ ضربه شلا‌ق رضا، نوبت به اجرای حكم در مورد آرمان نوجوان ۱۷ ساله‌ای كه به اتهام خرید اموال مسروقه بازداشت شده بود رسید. اجرای حكم او پس از زدن چند ضربه شلا‌ق با شیون‌های مادر او و اعتراض‌مردم به اجرای حكم در مورد او و شدت ضربات شلا‌ق نیمه‌كاره ماند. محمد جعفری رئیس دادگاه عمومی شهر انار با بیان اینكه خود در محل اجرای حكم حضور داشته است، انجام مصاحبه با رسانه‌های سراسری را مشروط به دستور مراجعه قضایی استان كرمان كرد.

فاطمه مادر آرمان در این‌باره اظهار كرد: "حكم شلا‌ق و حبس پسر من در حالی صادر شد كه خودش از حكم اطلا‌عی نداشت و تنها یك برگه جلوی او گذاشته و گفته‌اند انگشت بزن و او هم این كار را كرده است." وی افزود: "به او اجازه و فرصت هیچ اعتراضی نسبت به حكم را نداده‌اند و هر چه به دادگاه رفته‌ام پاسخی به من نداده‌اند تا اینكه روز گذشته گفتند چند روز دیگر به پسرم مرخصی می‌دهند تا شاید بتواند به حكم صادر شده اعتراض كند." فاطمه افزود: "۱۷ نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شدند اما فقط پسر من كه پدر هم ندارد و در خانواده خیلی فقیری زندگی میکند به همراه دو نفر دیگر، در زندان هستند و بقیه آزاد شده اند."

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309