بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: تعویق اجرای حکم اعدام صفر انگوتی

عفو بین الملل
۲۹ مهر ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری