بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

محرومیت فعال ایرانی از دریافت جایزه حقوق بشر در ژنو

عفو بین الملل
۱۲ آبان ۱۳۸۸
گزارش