ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
ایران در آیینۀ نقد

مغهوم اعترافات اجباری در دادگاه های نمایشی تهران

لادن برومند
دیسنت آپ فرانت
۲۷ مرداد ۱۳۸۸
مقاله از مجله

این مقاله که به زبان انگلیسی منتشر شده است تأملی است در باب معنی و مفهوم عمیق اعترافات اجباری در نظام قضایی جمهوری اسلامی و دلیل نهادینه شدن این روند نامعقول و غیر اخلاقی در این نظام.