بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
ایران در آیینۀ نقد

مفهوم اعترافات اجباری در دادگاه های نمایشی تهران

لادن برومند
دیسنت آپ فرانت
۲۷ مرداد ۱۳۸۸
مقاله از مجله

این مقاله که به زبان انگلیسی منتشر شده است تأملی است در باب معنی و مفهوم عمیق اعترافات اجباری در نظام قضایی جمهوری اسلامی و دلیل نهادینه شدن این روند نامعقول و غیر اخلاقی در این نظام.