بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

از خبرنگار ایرانی آمریکایی در زندان حمایت کنید.

عفو بین الملل
۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری