بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عراق: نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان پایگاه اشرف

عفو بین الملل
۱۳ مرداد ۱۳۸۸
گزارش