بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
جنایت علیه بشریت

بمب گذاری آمیا در آرژانتین: جنایت فراموش شدۀ جمهوری اسلامی علیه بشریت

فرید حکمت/برگردان فارسی هرمز حکمت
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۷ تیر ۱۳۸۸
گزارش