بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
منشاء و چگونگی نقض حقوق بشر در ایران

پیام به تهران: حقیقت گوی ما را رها کنید

آذر نفیسی و جکی لایدن
گلوب و میل
۲۳ تیر ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری

این مقاله تنها به زبان انگلیسی در دسترس است.