بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

عزت ابراهیم نژاد : یک قربانی خشونت دولتی که پس از مرگ محاکمه و محکوم شد

حسن مقدس، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
روزنامه نوروز
۳۱ تیر ۱۳۸۰
مدرک رسمی