بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران (خوزستان): بازداشت خودسرانه/نگرانی از شکنجه

سازمان عفو بین الملل
۲۹ فروردین ۱۳۸۴
فراخوان/اقدام فوری