بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

افزایش بازداشت ها و کشتار در حالیکه ایران را اعتراض به انتخابات

سازمان عفو بین الملل
۲۷ خرداد ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی