ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اعدام روز چهارشنبۀ دو مجرم نوجوان را متوقف کنید

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری