بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: ابراز انزجار از اعدام دلارا دارابی

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی