بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اهمیت حفظ گورستان خاوران برای تحقیقات در مورد کشتارهای جمعی

عفو بین الملل/ترجمه فارسی از سایت بیداران
۱ بهمن ۱۳۸۷
بیانیه

Index: MDE 13/006/2009

سازمان عفو بین‌المل از مقامات مسئول ایران می‌خواهد سریعا به تخریب صدها گور فردی و جمعی بی نام و نشان در گورستان خاوران پایان دهند و تضمین کنند که این محل حفظ خواهد شد. همچنین تحقیقات قانونی بی طرفانه، جامع و مستقل در این گورستان و در باره اعدام های دسته جمعی سال ١٩٨٨ در ایران را که "کشتار زندانیان" نامیده می شود و سالهاست به تاخیر افتاده است، آغاز کند. عفو بین المل بیم آن دارد که اقدامات مقامات دولتی ایران با هدف نابودی و از میان برداشتن شواهد نقض حقوق بشر و محروم کردن خانواده های قربانیان کشتارهای ١٩٨٨ از حق دستیابی به حقیقت، عدالت و غرامت انجام می شود.

گزارشها حاکی از آن است که از تاریخ ٩ تا ١٦ ژانویه ٢٠٠٩ بسیاری از علایمی که به وسیله خانواده های اعدام شدگان به عنوان نشان گور درست شده بود، بوسیله بولدزر تخریب شده و اقدام به ریختن خاک تازه و کاشتن درخت، دست کم در بخشی از گورستان شده است.

عفو بین المل همچنین از دولت ایران می‌خواهد که نسبت به دعوت به تاخیر افتاده از اهرم های اجرایی سازمان ملل اقدام کند و سفر نماینده ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیر قضایی، خودسرانه و بدون محاکمه به کشور را تسهیل کند. فرستاده ویژه سازمان ملل در سفر خود باید مجاز به اتخاذ بهترین شیوه پیشبرد و انجام تحقیقات در باره وقایع ١٩٨٨ از جمله در ارتباط گور های بی نام و نشان خاوران باشد، و بدون مانع به گورستان خاوران دسترسی داشته باشد.

مقامات دولتی ایران ملزمند که تحقیقي بی طرفانه در مورد این رویدادها انجام دهند و افراد مسئول در "کشتار زندانیان" را با رعایت رویه‌های عادلانه و بدون توسل به اعدام به عدالت بسپارند. تخریب خاوران راه را بر چنین تحقیقاتی در آینده خواهد بست و باعث نقض حقوق قربانیان و از جمله خانواده های آنها در دستیابی به راه حل دادخواهانه موثر خواهدشد.

مقامات ایران همچنین در تضمین تحویل اجساد مخفیانه دفن شده در این محل حتی آنها که قربانی جنایت نبوده‌اند، مسئول هستند. تخریب خاوران مانع از چنین امری شده و باعث رنج و مرارت بیشتری برای خانواده‌های قربانیان و " کشتار زندانیان" شده که سالهای متمادی با تجمع در خاوران به بزرگداشت یاد عزیزان اعدام شده شان پرداخته اند.

سابقه موضوع

در فاصله ماه آگوست تا فوریه ١٩٨٨ مقامات ایران به موج وسیعی از اعدام زندانیان سیاسی اقدام کردند – وسیعترین موج اعدام ها در بعد از اعدام های اولین و دومین سال پس از انقلاب 1979ایران . در مجموع اعتقاد بر این است که بین ٤٥٠٠ تا ١٠٠٠٠ زندانی کشته شده اند.

عفو بین الملل مکررا خواهان سپرده شدن افراد مسئول در " کشتار زندانیان" به دست عدالت با رعایت اصول عادلانه و بدون اعمال مجازات مرگ شده است.

برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به ایران: بیستمین سالگرد " قتل عام زندانیان" آگوست 2008

The 20th anniversary of 1988 "Prison Massacre", AI Index: MDE 13/118/2008, 19 August 2008,

و گزارش عفو بین الملل , ایران : نقض حقوق بشر 1987-1990

Amnesty International’s report, Iran: Violations of human rights 1987-1990 (AI Index MDE 13/21/90(

٢٠