بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

کمپین برای الغای حکم سنگسار در ایران

عفو بین الملل
۲۶ دی ۱۳۸۷
اطلاعیه مطبوعاتی