بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اعدام های اخیر نیاز به ممنوعیت قانونی و اکید سنگسار را ثابت می کند

عفو بین الملل
۲۶ دی ۱۳۸۷
اطلاعیه مطبوعاتی