بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ايران: آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين

دیده بان حقوق بشر
۲۰ دی ۱۳۸۷
گزارش