ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در بارۀ خطر ایمنی نگرانی از شکنجه و بدرفتاری/ احتمالاً یک زندانی عقیدتی /

عفو بین الملل
۲۵ آذر ۱۳۸۷
اطلاعیه