ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: حکم اعدام/ نگرانی از اجرای قریب الوقوع حکم : رضا علی نژاد

عفو بین الملل
۱۹ آذر ۱۳۸۷